Klimatilpassing av toppdekker

Hjem » Klimatilpassing av toppdekker<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Vi har opplevd tidenes sommer, der gradestokkene i hele vårt langstrakte land i flere uker viste over 30 grader. Selv om slike temperaturer nok er ettertraktet blant vinterfrosne nordmenn, så har varmen en bakside;

I slutten av juli meldte mediene om problemer med varm og myk asfalt. På Oslo Lufthavn Gardermoen måtte de kjøle ned asfalten med vann, og på de varmeste dagene var brannmannskaper ute med vann annenhver time.

Ved mange anlegg som utsettes for tung belastning, har det oppstått et vedlikeholdsbehov som følge av at kjøretøy og tunge laster har satt store avtrykk i det myke toppdekket.

Etter uker med rekordvarme, kom et nedbørsfelt inn over landet, og dette brakte med seg lokalt ekstreme nedbørsmengder på kort tid. Vi er ikke dimensjonert for å ta hånd om så store og plutselige regnskyll, og det har ført til lokale flomskader for svært store beløp.

Dette har altså vært sommeren uten den gylne middelvei, og vi har sett tydelige konsekvenser av et klima i endring.

Norsk belegningssteinsbransje har produkter og konsepter som i stor grad kan bidra til å redusere konsekvensene av både uvanlig varme og styrtregn.

 

Industridekker av belegningsstein har tekniske egenskapene som er upåvirket av temperaturer. Det har svært gode lastfordelende evner, og tilbys i ulike tykkelser, avhengig av bruksområde.

Typiske bruksområder er godsterminaler for bil, bane og båt, flyoppstillingsplasser, ved forsyningsanlegg for oljerelatert industri, og ved øvrige kaiområder. Det er også svært godt egnet ved parkeringsanlegg, verkstedindustri og ved forsvarsanlegg.

Belegningsstein som legges ved større industriområder, legges maskinelt og effektivt. Prisbildet matcher asfalt dimensjonert for industriformål, og vedlikeholdskostnadene anses for å være små.

 

Permeable (gjennomtrengelige) dekker av belegningsstein, er dekker som er konstruert for å slippe vannet gjennom toppdekket og massene under, til et fordrøyningsanlegg eller til grunnen. 

Slike dekker kan inngå i et større system for håndtering av overvann, eller de løser behovet for fordrøyning og magasinering alene.

Permeable dekker av belegningsstein har en stor infiltrasjonskapasitet, opp mot 1500 liter pr hektar pr. sekund som nylagte. Erfaringer gjort i andre europeiske land viser at dekket har en kapasitet på 200 liter pr. hektar pr. sekund selv etter 20 års bruk.

I Norge er det de siste par årene lagt slike permeable dekker ved parkeringsplasser, ved oljerelatert industri, ved Brakar Bussdepot og ved Utleiesenteret i Drammen, til sammen mer enn 45.000 m2.

Norsk Belegningsstein har utviklet nye dimensjoneringsveiledere  for begge de omtalte konseptene, og disse kan lastes ned på www.byggutengrenser.no eller fås ved henvendelse til produsentene eller til Lintho Steinmiljø AS.

”Asfaltlandet” Norge, ligger fremdeles langt bak våre naboland i bruk av maskinlagte belegningssteinsdekker, men de siste årene har vi sett en tydelig endring;

Fra 2012 til 2014 ligger vi an til ca. 25% vekst målt i areal, og det er ingen tegn til at denne utviklingen skal bremse. Desto flere som kjenner til de tekniske egenskapene som ligger i et godt utført industridekke av belegningsstein, jo større vil veksten bli. I Lintho Steinmiljø AS har vi arbeidet målrettet for å fremme slik utvikling i Norge, og vi er godt rustet til å møte fremtiden.

CCB Ågotnes –  maskinlegging av 44.000 m2 på Coast Center Base, Ågotnes i
2013. (mangler bilde)

 

Brakar Bussdepot

Brakar Bussdepot – permeabelt dekke på 21.500 m2 i Drammen.

 Oslo Havn Sjursøya

Oslo Havn Sjursøya – Ca 40.000 m2 ble lagt i 2007, bilde tatt i 2014.

PON

PON – nytt anlegg på Rudshøgda, åpning 28/8-14.